Jakie pozwolenia są konieczne przy pracach wyburzeniowych?

Konieczność wyburzenia budynku zachodzi wtedy, kiedy budynek przeznaczony jest do likwidacji, a jednocześnie nie jest możliwe odzyskanie poszczególnych elementów jego konstrukcji podczas rozbiórki. Czy do przeprowadzenia tego typu prac potrzebne są specjalne pozwolenia? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

 

Zgłoszenie robót budowlanych

Rozbiórki budynków oraz roboty wyburzeniowe według prawa budowlanego stanowią rodzaj robót budowlanych, które, aby mogły zostać przeprowadzone, muszą być zgłoszone odpowiednim organom. Zgodnie z prawem, takiemu zgłoszeniu podlegają prace rozbiórkowe prowadzone w odniesieniu do budynków ujętych w artykule 28. Prawa Budowlanego. Jeżeli w ciągu 21 dni od doręczenia zgłoszenia organ właściwy nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć roboty budowlane.

 

Kiedy konieczne jest pozwolenie na rozbiórkę?

Czasami może być wymagane także uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. Jest tak w przypadku specjalnej grupy obiektów, takich jak m.in.:  budynki wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną konserwatorską, wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa czy uznane za pomnik historii. Wówczas konieczne jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego, miejskiego lub Generalnego Konserwatora Zabytków. Może się również zdarzyć, że organ administracji, do którego skierowaliśmy zgłoszenie likwidacji budynku, w pewnych szczególnych okolicznościach, dotyczących budynków niebędących zabytkami, nałoży obowiązek uzyskania takiego pozwolenia.

Okoliczności te mogą obejmować: naruszenie planu zagospodarowania przestrzennego, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia czy też pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, żeby wymienić tylko niektóre z nich. W takich wypadkach jesteśmy zobligowani do złożenia wniosku w sprawie uzyskania takiego pozwolenia. Przed jego uzyskaniem nie wolno rozpoczynać robót budowlanych, gdyż może to zostać znane za samowolę budowlaną, chyba że byłoby to podyktowane koniecznością usunięcia bezpośredniego zagrożenia.

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace