Wyburzanie budynków vs przepisy prawne

Wyburzanie budynków w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego zaliczane jest do robót budowlanych, co w praktyce oznacza, że konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Znowelizowane przepisy dopuszczają rozpoczęcie prac na podstawie samego zgłoszenia w urzędzie. Jest to możliwe, jeśli budynek jest niższy niż 8 m i znajduje się w odległości od granicy działki większej niż połowa wysokości. Bez pozwolenia wyburzyć można także budynek, który nie jest wpisany do rejestru zabytków ani objęty ochroną konserwatora.

Jeśli obiekt nie spełnia tych warunków, to konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wyburzenie. Wraz z wnioskiem w urzędzie należy złożyć zgodę właściciela budowli, szkic przestrzenny usytuowania obiektu, opis i zakres sposobu przeprowadzenia prac, a także projekt rozbiórki. W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty – na przykład pozwolenia i opinie innych organów. Urząd ma 65 dni na rozpatrzenie wniosku.

 

Kto odpowiada za rozbiórkę budynku?

Organami decyzyjnymi w przypadku wyburzeń obiektów w Warszawie są prezydent miasta oraz wojewoda. Nadzór wykonuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponieważ wyburzenie jest przedsięwzięciem zdefiniowanym jako roboty budowlane, to konieczne jest ustanowienie kierownika rozbiórki, który będzie pełnić nadzór nad przebiegiem prac. Kierownik zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. Teren objęty pracami musi być odpowiednio oznaczony, a w widocznym miejscu musi się znaleźć tablica budowy. Prace wyburzeniowe najlepiej zlecić wyspecjalizowanej firmie dysponującej odpowiednim sprzętem i środkami ochrony indywidualnej. Wyburzenia często kwalifikowane są bowiem do prac na wysokości.

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace